Ervaringsgebieden

Beeld heeft naast de vakgebieden procesmanagement, planeconomie en GEO-informatie ruime ervaring met de vakgebieden; communicatie, beleidskaders, gebiedsonderzoeken, stedenbouw, grondzaken en contracten, ruimtelijke ordening, civiele techniek en opstalontwikkeling. Door de kennis, kunde en ervaring weet Beeld als geen ander hoe de individuele vakgebieden binnen elkaars invloedsfeer kunnen samenwerken. Voor wat betreft de ervaringsgebieden wordt verwezen naar het productenboek (bijlage 4) van PRO SMART Beeld. De ruimte ervaring van de Beeld- medewerkers op alle ervaringsgebieden stelt hen in staat om sneller tot advisering te komen door in de eerste plaats de juiste vragen te stellen en door de vragen bij onduidelijkheden. Verder kunt u kennis nemen van de ervaringsgebieden, die in specifieke opdrachten is opgedaan, bij de (Voor)Beeldprojecten.

Beeld adviseert – indien van toepassing – inhoudelijk mee bij:

 • Beleidszaken.
 • Gebiedsonderzoeken.
 • Marktonderzoeken, analyses van VON- prijzen per woningtypologie en woonwensenenquêtes.
 • Communicatie- of participatieproducten.
 • Stedenbouwkundige producten, waaronder de woningbouwprogrammering en (optimalisaties van verkavelingsplannen).
 • Bestemmingsplannen of andere planologische producten.
 • Vergunningen en ontheffingen.
 • Contracten met marktpartijen al dan niet in combinatie met de  inkoop van diensten of werken.
 • Overleg met het waterschap inzake de watercompensatie en de daaraan gekoppelde monitorring.
 • Duurzaamheid in de vorm van scenarioanalyses van verschillende collectieve- en individuele systemen voor de Energieprestatie woningen (isolatie, verwarming en tapwater) met als wegingsfactor de Total cost of ownership (TCO) en andere wegingsfactoren op duurzaamheidsgebied (klimaat, hitte, materialen e.d.).
 • Directieramingen en aanbestedingen van civieltechnische bestekken, waaronder de meer complexe bestekken van bruggen, kadermuren en oeverbeschoeiingen.
 • De kostenverdeling van bovenwijkse voorzieningen.
 • Periodieke actualisatie van eenheidsprijzen civiele techniek.
 • Risicomanagement van grondexploitatiecomplexen mede in relatie tot de vermogenspositie van gemeenten.

Procesmanagement

Planeconomie

GEO-Informatie