Procesmanagement

Programma- en Procesmanagement van gebiedsontwikkelingen zijn volgens Beeld dezelfde begrippen. Ze gaan over het managen van tegengestelde belangen in een politieke omgeving. Ze gaan over het verkrijgen van besluiten om tot uitvoering te geraken. Ze zijn proces georiënteerd, in de zin dat ze sterk zijn gericht op het verkrijgen en behouden van in- en extern draagvlak. Ze kennen een grote mate van onvoorspelbaarheid.

De kunst van het programma- en procesmanagement is om het planvormingsproces op een zodanige manier in te richten, dat een toenemend informatiegehalte leidt tot een afnemend risicoprofiel, voorafgaande aan grote investeringen. Verder is van belang dat na grote investeringen er sprake is van een continu en ononderbroken planvormingsproces. Om dit te bereiken zijn duidelijke planningen, gedifferentieerde capaciteitsramingen, een adequate communicatie en een up-to-date en volledig projectarchief belangrijke beheermiddelen. PRO SMART Beeld faciliteert dit met handleidingen, bijlagen en sjablonen.

De kennis, kunde- en ervaringsgebieden van onze procesmanagers bestaat uit het:

 • Analyseren stand van zaken bestaande gebiedsontwikkelingen.
 • Analyseren van politiek-bestuurlijk-maatschappelijk klimaat van gebiedsontwikkelingen.
 • Analyseren stand van zaken projectvolwassenheid opdrachtgever en het doen van verbetervoorstellen.
 • Analyseren marktpartijen en overige betrokkenen.
 • Schrijven van bestuursopdrachten, projectplannen, voortgangsrapportages en bestuurlijke voorstellen.
 • Leiden van de grondproductie van gebiedsontwikkelingen al dan niet met een bouwclaim.
 • Coördineren van de opstal- en grondproductie van 800 woningen, die voor rekening en risico van de gemeente Edam-Volendam werden ontwikkeld, gebouwd en verkocht (zie uitgelichte projecten).
 • Differentiëren van de werkzaamheden van de betrokken vakspecialisten in senior, medior en junior niveau.
 • Inrichten werkprocessen in afstemming met opdrachtgever of lijnorganisatie middels het bespreken en beschrijven van:
  • functies, betrokkenheid lijnorganisatie en procesfasering;
  • taken- rollen en bevoegdheden;
  • lijnen van communicatie en escalatiemodellen;
  • inkoop diensten en werken;
  • opdrachtverlening, factuurafhandeling en budgetbewaking;
  • planning en organisatie;
  • wenselijkheid inrichten van projectbureaus;
  • risico-inventarisatie en risicomanagement;
  • productie- en beheer van kaartmateriaal;
  • inrichting projectarchief.
 • Inrichten van een ‘lessons-learned’- dossier op basis van evaluaties.
 • Schrijven van voortgangsrapportages.
 • Houden van Project-Start-Ups.
 • Ontwerpen ontwikkelvisies en ontwikkelplannen.
 • Onderhandeling en contractering met/van marktpartijen.
 • Inrichten van projectbureaus.
 • Inhoudelijk en beheermatig sparren met de overige functies (communicatie, planeconomie, stedenbouw, ruimtelijke ordening, grondzaken en civiele techniek) gericht op integrale- en geïntegreerde advisering in relatie tot het verkrijgen en behouden van in- en extern draagvlak en risicobeheersing en indien gewenst zelfstandig de inhoudelijke producten trekken.
 • Onderhandelen met marktpartijen.
 • Coaching talenten in dienst van opdrachtgever.