Gemeente Urk

Gebiedsontwikkeling Zeeheldenwijk: begin 2019 tot medio 2021

Programma

De Zeeheldenwijk is een nieuwe woonwijk (88,6 ha.) voor de gemeente Urk en bestaat uit het volgende programma;

 • circa 1850 woningen waaronder alle woningtypologieën en financierings- en uitgifte categorieën;
 • twee basis scholen;
 • een sporthal;
 • een commerciële kinderboerderij
 • twee supermarkten (een ingroeimodel via de formule van versmarkten);
 • een kerk;
 • een openbaar vervoershub;
 • een ontsluitingsstructuur met gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen en een ophaalbrug over de Urkervaart.

Vakspecialisten Beeld

Beeld leverde de volgende vakspecialisten:

 • senior procesmanager;
 • senior RO- jurist ruimtelijke ordening.

Complexiteit

De Zeeheldenwijk is een complexe gebiedsontwikkeling omdat:

 • het programma tot stand is gekomen na herprogrammering, wat ook leidde tot een nieuw bestemmingsplan;
 • het project een exploitatieperiode kent van 15-20 jaar (het is een project onder de Crisis en herstelwet met een bestemmingsplan met open normen, die uitgewerkt zijn in beleidsregels), waar het planvormingsproces en beheermiddelen op ingericht diende te worden;
 • er sprake was van tegengestelde belangen tussen programma, ruimtelijk beeld en financieel resultaat, inclusief risicoweging die mede betrekking hadden op belangen van medeoverheden (provincie en waterschap);
 • de verkoopprocedure van gronden op een andere manier vormgegeven diende te worden dan de gemeente jarenlang gewend was;
 • de gemeente geen ervaring had met deze omvang van gebiedsontwikkelingen, met name de benodigde in- en externe kwalitatieve en kwantitatieve projectcapaciteit, wat uiteindelijk toe leidde dat Beeld de opdracht kreeg om de werkprocessen te gaan inrichten op basis van PRO SMART Urk, dat is gebaseerd op PRO SMART Beeld;
 • tijdens de inrichting van de voor de gemeente nieuwe werkprocessen de werkzaamheden van de procesmanager van Beeld op advies van Beeld overgedragen moesten worden aan een gemeentelijk projectleider.

Port of Urk (medio 2021 tot medio 2022)

De Port of Urk omvat de ontwikkeling van 100 ha. bedrijventerrein en de realisatie van het provinciale project: de Marine Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF).

Beeld leverde een projectleider Civiele Techniek. Zaak was om de ontgrondingenvergunning, die gekoppeld was aan een m.e.r. tijdig op te leveren- terwijl het stedenbouwkundig plan nog aan wijzigingen onderhevig was. Ook diende er archeologisch onderzoek plaats te vinden op gronden die nog in gebruik (verpacht) waren. Verder ging het erom de gronden tijdig bouwrijp te krijgen in afstemming met de provinciale civiele techneut van de MSNF. Het is een uitdagend project omdat er een zeer korte tijd resteert tot de noodzakelijke start bouw per 2 januari 2023 terwijl er veel discussie is met de omgevingsdienst inzake het verkrijgen van een ontgrondingenvergunning, op basis van  een milieueffectrapportage.

Lemsterhoek en Westgat (begin 2019 tot eind 2022)

Beeld leverde de projectleider. Het betreft de revitalisering van twee bedrijventerreinen naar een meer gemengd voorzieningengebied met woningbouw. Op basis van scenarioanalyses is een stappenplan voor de verkleuring opgesteld. Het betreft een langjarige ontwikkeling, die pas goed op gang kan komen er ruilgrond ter beschikking komt op het nieuwe bedrijventerrein van de Port of Urk. Voor een bedrijf dat had aangegeven op termijn te willen verhuizen naar de Port of Urk is een herprogrammeringsplan op de bestaande locatie onderzocht en opgeleverd.

PRO SMART Urk (medio 2021 tot eind 2021)

Het betreft de ontwikkeling een handleiding, schema’s en sjablonen gericht op het op tijd en binnen budget realiseren van complexe gebiedsontwikkelingen/ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in een politieke omgeving, die is afgestemd op de werkwijze en cultuur van de gemeente Urk. PRO SMART Urk is gebaseerd op PRO SMART Beeld.